Information om försäkringsförmedling

Online Fulfillment Sverige AB är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

För vidare information rörande Online Fulfillment Sverige AB:s registrering kan Bolagsverket kontaktas:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Tel: 060−184000
Tel: 0771-670670
www.bolagsverket.se.

För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas:
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
Tel: 08−7878000
www.fi.se.

Ansvarsförsäkring

Online Fulfillment Sverige AB innehar en ansvarsförsäkring hos AIG, Box 3506, Västra Järnvägsgatan 7, 103 69 Stockholm
Tel 08−50692000
info.sweden@aig.com
Krav riktade mot Online Fulfillment Sverige AB kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Online Fulfillment Sverige AB. Ett sådant krav skall riktas till AIG inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till 1 250 618 EUR. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest 5 002 742 EUR.

Klagomål

Klagomål hänförliga till försäkringsförmedling kan ske via klagomal@onlinesverige.se. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut till klaganden. Klaganden kan begära förnyad prövning av ett ärende. Ärendet behandlas då av Onlines klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Ansvarig för klagomål hos Online Fulfillment Sverige AB är Urban Ståhl.

Kontakt

Online Fulfillment Sverige AB
Skiffervägen 10
224 78 Lund
Telefon 046-270 10 00
www.onlinesverige.se
info@onlinesverige.se
Org. nr 556479-8733

keyboard_arrow_up